Cookie beleid GVA

De website van GVA is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

GVA Open

Visie en Toelichting GVA Open
 

Visie GVA Open
Binnen het bestuur van GVA is begin 2016 de wens uitgesproken om een meer open vereniging te worden. In het eerste halfjaar van 2016 is dit met een onderzoek verkend en daaruit zijn overwegend enthousiaste reacties en beelden gekomen. Dit is in de jaarvergadering met de leden gedeeld en als positief ontvangen. Een veranderingskoers naar een meer open vereniging is dan ook in gang gezet. Daarbij is er aandacht voor het behoud van datgene wat goed gaat en aanpassing van datgene wat voor verbetering vatbaar is.

Als open vereniging gaan we uit van onze basis de voetbalsport met een mogelijke verbreding naar andere sport- en spelactiviteiten. Aangezien een verandering naar een meer open vereniging geleidelijk dient plaats te vinden hebben we onze visie in 3 pijlers uitgewerkt en deze zijn als volgt ingevuld:

  • Versterking van betrokkenheid van de leden middels een persoonlijke benadering en de uitbreiding van commissies om daarmee de vrijwilligersorganisatie te verstevigen
  • Ontplooing van meer initiatieven binnen de vereniging en daarbij eventuele verbreding naar andere sport- en spelactiviteiten voor leden en niet-leden
  • Betrokkenheid bij en ondersteuning van organisaties, verenigingen en initiatieven in onze omgeving op het gebied van sport en spel.

Vanuit GVA willen we onze maatschappelijke rol vergroten en hebben daarbij het doel dat we graag alle inwoners van Doornenburg (van jong tot oud) aan het bewegen krijgen. Daarbij is het zeer zeker niet het primaire doel om ons ledenbestand te laten toenemen, maar wel dat we als vereniging een toegevoegde waarde hebben op het sociale welzijn en de leefbaarheid in het dorp en de regio.

De sociale en maatschappelijk kracht van sport is vele malen groter dan menigeen denkt. Sport en beweging is meer dan een stuk vrijetijdsinvulling. In situaties van vergrijzing, eenzaamheid, integratie, probleemjongeren, drugs kan het middel sport worden ingezet. Daarnaast zien we de budgetten in de gezondheidszorg toenemen voornamelijk als gevolg van reacties op lichamelijke problemen die mogelijk ook preventief met sport en bewegen hadden kunnen worden voorkomen. Investering in sport en bewegen loont dus ook in dat geval.

Sport en beweging kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Doornenburg. Sport verbroedert, schept een gevoel van saamhorigheid, brengt mensen in contact met elkaar, zorgt voor sociale samenhang en is daarnaast ook nog een prettige en gezonde vrijetijdsbesteding. 


Invulling GVA Open
Inmiddels zijn we sinds het najaar van 2016 actief met de beweeggroepen Vitaal actief (45+) en Fysiek actief (60+).  Vanaf de zomer van 2017 heeft gedurende 1 jaar tevens een Bootcamp actief (18+) op het programma gestaan.  In de winterperiode worden er al sinds jaar en dag klaverjasavonden georganiseerd en zijn er mogelijkheden om te biljarten. Deze avonden zijn net als de beweeggroepen ook toegankelijk voor niet leden.

Naast deze structurele initiatieven worden er ook open evenementen georganiseerd, zoals een Open Sport Spektakel voor de jeugd, een fifa toernooi of een dartstoernooi, waar ook niet leden welkom zijn en kunnen deelnemen.

Met de andere voetbalverenigingen binnen de gemeente Lingewaard is in de zomer van 2017 gestart met de Old Stars Lingewaard (60+). Inmiddels zijn dit al meer dan 25 actieve seniore voetballers die het plezier in het voetbalspel middels Walking Football weer geheel hebben teruggevonden. De trainingen worden in toerbeurt bij de diverse voetbalvereniginen afgewerkt.

Op zorggebied is met Fysio Lingewaard een samenwerking gaande waarbij revalidatietrainingen op het sportpark de Vijzel plaatsvinden. Voor de behandeling van sportblessures zijn er korte lijnen naar Fysio Lingewaard waardoor een doorverwijzing en behandeling snel kan plaatsvinden.

In de zomer van 2017 is de samenwerking met de andere sportverenigingen in Doornenburg onder het label Sportdorp Doornenburg gestart. Daarbij zijn Stichting Leefbaarheid Doornenburg, Stichting Welzijn Lingewaard en inmiddels ook de Schutterij van Doornenburg aangehaakt. Onder dat label is aan het eind van het jaar 2017 een eerste KerstRun georganiseerd in samenwerking met de ondernemersvereniging van Doornenburg. Naast deze jaarlijkse KerstRUN is er inmiddels ook een jaarlijkse Wielertijdrit onder de naam Hel van Honderdmorgen.

In de samenwerking van Sportdorp Doornenburg is ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met IKC de Doornick waarvoor sinds 2017 al  sportdagen worden gefaciliteerd. Het verzorgen van clinics op de Doornick of op Sportpark de Vijzel heeft regelmatig plaatsgevonden.

Begin 2018 is samenwerking en ondersteuning gezocht bij NOC-NSF en RABO om een verdere invulling vorm te geven. Op dat moment is ook een Commissie GVA Open van start gegaan. Een projectplan is geschreven en deze is aan samenwerkingspartners aangeboden. De primaire partners in dit plan zijn de Gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Stichting Leefbaar Doornenburg, Stichting Ouderenwerk Doornenburg, TC Doornenburg, DV Mixed Moves en SV Olympia.

Uit deze samenwerking is een prachtig multifunctioneel kunstgrasveld, een pannaveld en een beweegtuin gerealiseerd. Sportdorp Doornenburg is nu het overkoeplende label waarbinnen dit soort initiatieven tot ontplooing komen. 

Sinds 2022 zijn er meer groepen die gebruik maken van Sportpark de Vijzel. Er is een Dartteam actief die meedraait in de Nederlandse Dartcompettitie.  Er zijn beweeggroepen buiten actief in de beweegtuin en maakt bijvoorbeeld ook de plaatselijke visvereniging Lotus Vulgaris gebruik van de accommodatie als verzamelplaats voor wedstrijden.

Met bovenstaande toelichting willen we als GVA laten zien waar onze koers met GVA Open op gebaseerd is.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene toelichting vanuit NOC-NSF op het begip Open Sportclub (inclusief film)
Rol sportclub
We weten dat mensen het langst blijven sporten op plaatsen waar zij grote sociale binding ervaren. De sportclub is één van deze plaatsen. We winnen veel met sportclubs en kunnen nog veel meer winnen. Het is dus van belang dat sportclubs in Nederland goed kunnen functioneren en de eigen ambities waar kunnen maken.
 
Een goed functionerende sportclub is te herkennen aan een ‘kloppend hart’. Het bestuur van de sportclub, aangevuld met commissies en actieve leden en betrokkenen vormen gezamenlijk dit kloppend hart.
Het kloppend hart van een vereniging is in staat om de stip op de horizon te bepalen, bijbehorende ambities te formuleren om hier vervolgens ook uitvoering aan te geven. Dit kan door draagvlak te creëren, leden in beweging te krijgen en taken te verdelen. De sportclub functioneert dan echt als een kloppend hart. Een belangrijk gegeven in dit proces is ‘de gouden driehoek’. Hierin staan het sportaanbod, de accommodatie en het kader ieder op een hoek van de driehoek. Wanneer een vereniging de elementen van de gouden driehoek goed op elkaar kan afstemmen zijn alle randvoorwaarden in de basis van de vereniging ingevuld.
 
Met een kloppend hart is de sportclub goed georganiseerd en bepaalt het zelf welke positie de sportclub lokaal inneemt. Kansen worden benut en men kiest bewust wat wel en niet bij de ambities past. Door iedere keer mogelijkheden die zich opdoen in de gouden driehoek te plaatsen ben je als vereniging meteen bezig met de organisatie rondom je sportaanbod.
Kortom, met een kloppend hart is de sportclub voorbereid op de toekomst en ligt er een sterke basis. Wanneer het bij de ambities past kan de sportclub makkelijk doorgroeien naar een open club.


Waarom een Open Club?
Als mensen ergens gaan sporten waar ze gezellig met anderen kunnen sporten, waar een leuke trainer voor de groep staat die ze ook nog iets bijbrengt, waar ze op hun eigen niveau kunnen presteren en waar het prettig vertoeven is, dan blijven ze daar heel lang actief sporten. Anders gezegd; sportclubs waarbij de ‘gouden driehoek’ van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er als geen ander in om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden. Omdat we ook niet-leden of niet aangesloten sporters het gunnen om onderdeel te worden van dergelijke clubs, proberen wij sportverenigingen en andere sportaanbieders te triggeren om meer ‘open’ te worden. Voor elke buurt in Nederland een open club!
 

Wat is een Open Club?
Een open club kenmerkt zich door een open houding van de kartrekkers en betrokkenen bij de club. Een dergelijke club is een ontmoetingsplek waarbij zij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Een open club is ondernemend en richt zich op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften zijn en speelt daarop in. De club gaat (mogelijk in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren) gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Ook voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader. En streeft zij naar een betere bezettingsgraad van de accommodatie. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht.


Aanpak doelgroepen
Door vraag- en buurtgericht te handelen, kan de vereniging nieuwe doelgroepen aan zich binden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan buurtbewoners die vanuit traditie geen lid zijn (diverse redenen denkbaar, o.a. culturele achtergronden, armoede, werkloosheid, ouderdom, beperkingen, eenzaamheid, etc.), maar wel betrokken kunnen worden bij de club. Of het voor jongeren met een handicap toegankelijker maken om te sporten op de club, waardoor jongeren met en zonder een handicap samen langer blijven sporten.
 
Bij de focus op specifieke leeftijdsgroepen liggen er voor verenigingen ook veel kansen. Bijvoorbeeld gepensioneerden of werkende ouders met jonge kinderen of de jeugd zelf. Via school kunnen alle kinderen worden bereikt, ook de kinderen die niet van nature geïnteresseerd zijn in de sport of vanwege sociaaleconomische redenen niet kunnen sporten. Sportverenigingen kunnen ook de samenwerking aan gaan met het bedrijfsleven. Bedrijfssport richt zich op het reduceren van het ziekteverzuim, het verbeteren van het welzijn van de medewerkers en verlaagt de drempels voor tijd en kosten die redenen kunnen zijn om niet aan sport te doen.


Stichting Meer dan Voetbal
De Stichting Meer dan Voetbal probeert voetbalclubs te inspireren en te activeren maatschappelijk actief te worden. “Wij zien het concept van open clubs eigenlijk als een filosofie. Er komen veel verschillende bezoekers naar een voetbalclub. Sporters zelf, maar ook hun familie, vrienden en mensen die in de buurt van een vereniging wonen. De club is daarmee een eigenlijk een buurthuis. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat je als vereniging meer doet dan alleen voetbal aanbieden. Je kunt door slimme samenwerking met andere organisaties de vereniging inzetten voor een betere samenleving. Bijvoorbeeld door kansarme jongeren de kans te geven te sporten of ouderen in beweging te krijgen, maar ook huiswerkbegeleiding aan te bieden. Dit levert een bijdrage aan de buurt die gezonder, veiliger en leefbaarder is.”
 
Stichting Meer dan Voetbal probeert met deze filosofie voetbalverenigingen te inspireren en hen te helpen verbindingen met andere maatschappelijke organisaties te leggen. Verenigingen kunnen tijdens bijeenkomsten kennis en goede voorbeelden met elkaar delen. “Een aantal clubs is al maatschappelijk actief en heeft het hele proces om maatschappelijk relevant te zijn al doorlopen. Dit spreekt andere verenigingen ook aan, zowel binnen als buiten het voetbal”. Ook brengt de stichting clubs met andere (maatschappelijke) organisaties in contact en worden er jaarlijks awards aan maatschappelijk actieve voetbalclubs uitgereikt.
 
Alle betaald voetbal organisaties in Nederland zijn in verschillende mate al maatschappelijk actief. FC Twente is loopt daarin voorop en heeft hun maatschappelijke relevantie ook vastgelegd in hun kernwaarden. Ook amateurclubs zijn hier in toenemende mate in geïnteresseerd.
 
Het belangrijkste advies aan clubs is dat ze eerst inzichtelijk moeten hebben waar ze als club naar toe willen. “Een goede lange termijn visie die wordt gedragen door alle geledingen binnen de club is dus essentieel. Zorg ervoor dat je dichtbij je eigen identiteit blijft en maak daarin duidelijke keuzes. Vervolgens is het van belang samenwerking te zoeken en hiervoor iemand binnen de club verantwoordelijk voor te maken. Ook hierbij is het van belang meerdere leden erbij te betrekken, zodat je de netwerken en het potentieel van je leden benut”.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!